Dünya Yazınından Seçilmiş Çeviri Şiirler

D nya Yaz n ndan Se ilmi eviri iirler are Books Elinizdeki kitap d nya iirinden yap lm evirilerden olu uyor ama bir D nya iiri antolojisi de il ba ar l eviriler se

Dünya Yazınından Seçilmiş Çeviri Şiirler are Books . Elinizdeki kitap d nya iirinden yap lm evirilerden olu uyor ama bir D nya iiri antolojisi de il, ba ar l eviriler se ilerek derlenmi bir eviri iirler antolojisi D nyan n tam anlam yla ters bir y ne savruldu u, b l nmelerin, kopmalar n, ayr lmalar n ya and , d manla malar n inan lmaz boyutlara ula t g n m zde, bu i i elik, d nyan n gidi ine bu direElinizdeki kitap d nya iirinden yap lm evirilerden olu uyor ama bir D nya iiri antolojisi de il, ba ar l eviriler se ilerek derlenmi bir eviri iirler antolojisi D nyan n tam anlam yla ters bir y ne savruldu u, b l nmelerin, kopmalar n, ayr lmalar n ya and , d manla malar n inan lmaz boyutlara ula t g n m zde, bu i i elik, d nyan n gidi ine bu direnme, kan mca, airlere ok yak yor nsanlar n en kaba karlar ad na birbirlerine d r ld , insan l n yitirmemi olanlar n utan i inde ya ad klar a m zda, iirden sanattan ba ka tutunacak dal kalmad n g rmek, z c oldu u kadar, uyar c da zellikle airler sanat lar i in Umar m bu k k derleme, d nya yaz nc lar ile T rk yaz nc lar n n bu i tenlikli kayna mas , amac n n tesine ula r, insanlardaki iirsizli in azalmas na katk da bulunur Memet Fuat ns z Sappho, Kallimakhos, Katullus, Horatius, Martialis, Mabeyinci Pavlos, Wang Wei, Wang Kien, Hayyam, Mevlana, Villon, Bellay, Ronsard, Shakespeare, La Fontaine, Ba o, Ki Ka Ku, Buson, ssa, Heine, Nerval, Poe, Gautier, Lermontov, Whitman, Baudelaire, Cros, Mallarme, Verlaine, Nietzsche, Lautreamont, Rimbaud, Laforgue, Sologub, Kavafis, Yeats, Valery, Jacob, Apollinaire, Williams, Supervielle, Pellerin, Pound, Eliot, Mistral, Pasternak, Vallejo, MacLeish, Mayakovski, Lima, Mao, Cummings, Yesenin, Eluard, Tihonov, Aragon, Soupault, Lorca, Brecht, Selvinski, Michaux, Desnos, Seferis, Prevert, Hughes, Guillen, Neruda, Jozsef, Rexroth, Auden, Char, Ritsos, Bishop, Elitis, Dylan Thomas, Jarrell, Paz, Verdet, Lowell, Sahturis, Clean, Ferlinghetti, Borchert, Vakalo, Larkin, Gwerder, Levertov, Ralin, Cagarov, Jandl, Davidkov, Ginsberg, Hughes, Plath, Hill, Sevov, Voznesenski, Yevtu enko, Lev ev, Carver, Cherician, Nordbrant.. A viral Book Dünya Yazınından Seçilmiş Çeviri Şiirler

  1. 1926, stanbul 19 Aral k 2002, stanbul As l ad Mehmet Fuat Beng 1946 da Haydarpa a Lisesi ni, 1951 de stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi ngiliz Dili ve Edebiyat B l m n bitirdi retmenlik, evirmenlik, muhabirlik, in aatlarda mimar yard mc l gibi i lerde al t 1960 ta De Yay nevi ni kurdu 1964 75 aras nda Yeni Dergi yi kard Bir nceki y lda km yaz , yk ve iirlerden yapt se melerle T rk Edebiyat adl y ll klar d zenledi 1963 72 ocuklu undan beri s regelen spor tutkusunu, ya ad evredeki ocuklar sporculu a y nlendirme yolunda de erlendirdi 1972 80 aras nda voleybol erkek milli tak mlar na antren rl k etti 1979 82 aras nda Anadoluhisar Gen lik ve Spor Akademisi nde retim g revlisi olarak voleybol dersleri verdi 1980 83 aras nda Yazko Edebiyat dergisini y netti 1981 de Adam Yay nevi nin yerli yay nlar edit r oldu 1987 de emekliye ayr ld 1985 te yay mlanmaya ba layan Adam Sanat dergisinin genel yay n y netmenli ini 1999 a kadar s rd rd Yaz lar nda a rl kl olarak d nce zg rl , ho g r zerinde duran, a da T rk iiriyle yak ndan ilgilenen Memet Fuat, 1959 da dergilerde kan yaz lar yla Ata Ele tiri Arma an n , 1961 de D nceye Sayg adl kitab n n birinci bas m yla T rk Dil Kurumu Deneme Ele tiri d l n kazand a da m z Makyavel a dl kitab yla 1992 Sedat Simavi d l n G lten Ak n la payla t , 1995 te K lt r Bakanl K lt r ve Sanat B y k d l n , 1996 da Edebiyat lar Derne i Onur d l Alt n Madalyas n ald 2004 2011 y llar aras nda ad na Ele tiri nceleme Deneme Yay nc l k Gen iir dallar nda Memet Fuat d lleri verildi.

880 Reply to “Dünya Yazınından Seçilmiş Çeviri Şiirler”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *