Yalnız Kaldınız, Peyami Bey!

Yaln z Kald n z Peyami Bey By Hamdi Ko is a Ebook Hamdi Ko Fatsa da do du Kabata Erkek Lisesi nde bir s re ODT de okudu ngiliz Dili ve Edebiyat n bitirdi y

Yalnız Kaldınız, Peyami Bey! By Hamdi Koç is a Ebook Hamdi Ko Fatsa da do du Kabata Erkek Lisesi nde, bir s re ODT de okudu ngiliz Dili ve Edebiyat n bitirdi 2002 y l nda yay mlanan roman Melekler Erkek Olur ile T rkiye nin en ok okunan yazarlar aras na girdi i eklerin Tanr s , yi Dilekler lkesi, Bir Eski Kocan n leden Sonras yazar n di er romanlar d r.. Yapra n ve k l n huzuru Ne hat ra ne ba l l k ne korku ne z nt Peyami Bey in fikirleri vard , ve sessiz bir dinleyiciye kendini anlatma arzusuyla doluydu Hayata ve sonras na dair Haks z l me, o l m n hayata b rakt y ke, sonras na ta d ac ya dair Geri d nenlerin yaln zl na, cevaplar n imkans zl na Ve kendine dair S rlar , yaln zl , gizlili i Bir hiYapra n ve k l n huzuru Ne hat ra ne ba l l k ne korku ne z nt Peyami Bey in fikirleri vard , ve sessiz bir dinleyiciye kendini anlatma arzusuyla doluydu Hayata ve sonras na dair Haks z l me, o l m n hayata b rakt y ke, sonras na ta d ac ya dair Geri d nenlerin yaln zl na, cevaplar n imkans zl na Ve kendine dair S rlar , yaln zl , gizlili i Bir hi ve bir ok hi pe inde heba olan bir hayattan sonra Geri getirmeyi hayal etti i kay plar Kay p lisan ki d nya aras ndaki O yasak o unutulmu ba , ya ayanlarla l ler aras ndaki Ve kendini adad ilim Ya ayanlar n r yalar nda direnen l klardan ses ses, hece hece Ruhun do um an na geri, karanl klar ilminin i inden.. The best Book Yalnız Kaldınız, Peyami Bey! zor bir roman denemiş yazar. romana bir “rüya” atmosferi hakim. bir dünya kurmak demek bu. hem olağanüstü, hem de tutarlı ve inandırıcı. yazar bu dünyayı mükemmel kursa bile, bu tür romanların “gerçekliğe” dönüşünde ya da finalinde okur için neredeyse kaçınılmaz olan tatminsizlik var.bir başka, belki asıl zorluk ise peyami bey. “hayatı roman” olması bir tarafa, türkçenin en iyi romanlarından birkaçını yazmış ama romanlarından çok kişiliği tartışılmış, sevilmemiş (ki sevmek zor), hakkı verilmemiş (ki vermek lazım), derken unutulmuş peyami safa. bu anlamda onu roman kahramanı yapmak harika bir düşünce. düşüncenin hakkını vermek ise mesele. yazar tabii zorlukların farkında, çok çalışarak emek vererek yazmış, bu görülebiliyor. bazen parlak çözümler üretmiş, bazen belirsizlikler-boşluklar bırakmış. bu boşluklara bakarak romanın hem başarısız bir fantastik roman olduğu söylenebilir hem de yazarın amacının fantastik roman yazmak olmadığı. fantastik unsurlarla ilerleyen hikayenin arka planında günümüz gerçekliğine –bazen eğreti duran- göndermeler var. iktidar, devlet, özgürlük…bu romanı değerlendirirken çok satan romanlar yazabileceğini bildiğimiz bir yazarın vasatı zorladığını gözden kaçırmamak gerek. kısmen başarılı, kısmen değil. bir de bu roman sayesinde, aklımın ucundan bile geçmezken bugün peyami safa okumaya başladığımı ekleyeyim şahsi bir not olarak. vesile olmak, güzele vesile olmak, az şey değil hiç.

  1. Hamdi Ko Fatsa da do du Kabata Erkek Lisesi nde, bir s re ODT de okudu ngiliz Dili ve Edebiyat n bitirdi 2002 y l nda yay mlanan roman Melekler Erkek Olur ile T rkiye nin en ok okunan yazarlar aras na girdi i eklerin Tanr s , yi Dilekler lkesi, Bir Eski Kocan n leden Sonras yazar n di er romanlar d r.

186 Reply to “Yalnız Kaldınız, Peyami Bey!”

  1. zor bir roman denemi yazar romana bir r ya atmosferi hakim bir d nya kurmak demek bu hem ola an st , hem de tutarl ve inand r c yazar bu d nyay m kemmel kursa bile, bu t r romanlar n ger ekli e d n nde ya da finalinde okur i in neredeyse ka n lmaz olan tatminsizlik varr ba ka, belki as l zorluk ise peyami bey hayat roman olmas bir tarafa, t rk enin en iyi romanlar ndan birka n yazm ama romanlar ndan ok ki ili i tart lm , sevilmemi ki sevmek zor , hakk verilmemi ki vermek laz m , derken unutulmu [...]


  2. Hamdi Ko un Yaln z Kald n z, Peyami Bey roman uzun, karl ve l m sessizli inde bir geceyi alabildi ine uzat yor Bir romandan da bunu beklemez miyiz Yani zaman , mekan , olaylar geni letmesini, derinle tirmesini ve giriftle tirmesini Hamdi Ko da bunu yap yor zaman n alabildi ine yava lad karl bir geceyi uzatmay tercih ediyor Peyami Bey de G zden d m , depresif ve mitsiz bir yazar olan kahraman m z n, bir k gecesi, beklenmedik bir anda, bir sokakta lesiye d v lmesiyle a l yor gece Yazar m z n ba na [...]


  3. A k as bu kitab Peyami Safa zerine yaz ld i in okumu tum ancak kitap ve dili ylesine kasvetli ki okumak olduk a zor ve her ne kadar Peyami Safa ve eserlerine olan g ndermeler ilgimi yer yer ekse de kitab genel olarak be enmedim Hamdi Ko tan ilk defa bir kitap okudum ancak bir ikincisini okur muyum pheliyim.


  4. Hamdi Ko un ilk defa bir kitab n be enmiyorum Kitaptaki her ey yar m kalm gibi geldi bana Belki kitab n devam vard r bilemiyorum Kurgu i in nemli emek harcanm belli ama kitab n s yledi i eyi, yani yazar n meram n anlamad m.


  5. Hayat ile l m aras ndaki noktada kalan ve Peyami beyle tan p bu s reci atlatan karakterin aresizli i, yaln zl , hayata ve muhtemel eserine tutunma abas Sondaki trajedi de insan a rtm yor.


  6. Hamdi Ko un roman na ba lamadan nce mutlaka Peyami Safa n n Yaln z z roman okunmal.Peyami Safa ya dair bir altyap sahibi olmadan kitapla tam olarak b t nle mek zor.Kurgusu olduk a g zeldi.  7. lk defa bir Hamdi Ko roman okuyorum Peyami Safa n n ya am hikayesi daha nce ilgimi ekti i i in kitapta ondan bir eyler bulabilece im i in tercih ettim Konusu keyifli, anlat m dili basit Okurken sizi d nd r yor, fakat yormuyor Ayr ca kendimden bir s r ey buldu umu s ylemek m mk n.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *