കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum

Kunjammayum Koottukaarum from the blurb from the blurb

from the blurb from the blurb

  • [PDF] കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum | by ☆ Uroob
    158 Uroob
കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum

  1. P C Kuttikrishnan, popularly known by his penname Uroob Malayalam 1915 1979 was a famous Malayalam writer from Kerala state, South India He along with writers like Basheer, Thakazhi, Kesavadev, and Pottekkatt formed the progressive writers in Malayalam during the twentieth century Uroob is a recipient of Kendra Sahithya Academy Award Malayalam for his novel Sundarikalum Sundaranmarum

899 Reply to “കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *