Fimfarum and other stories old and new

Fimfarum and other stories old and new None

None

  • ↠ Fimfarum and other stories old and new ↠ Jan Werich
    454 Jan Werich
Fimfarum and other stories old and new

  1. Jan Werich Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Fimfarum and other stories old and new book, this is one of the most wanted Jan Werich author readers around the world.

320 Reply to “Fimfarum and other stories old and new”

  1. U to vid m.Na setk n knihomol Ot zka U jak kn ky naposled jste vydr eli vzh ru skoro celou noc Ostatn cokoliv z toho, co te fr J Fimf rum radostn mrk Mimochodem na konci je poh dka tvo en jen jednoslabi n mi slovy Kr sa


  2. Z poh dek lov k nikdy nevyroste o ne poh dk ch to plat dvojn sob Werich je prost jedni ka a pokud hled te n co, u eho se budete sm t, tak rozhodn s hn te po Fimf ru N kter z poh dek byly slab , n kter jsem moc nepochytil a n kter zase nebyly vhodn m tivem do autobusu Pom rn asto jsem se toti belsk zubil a sm l Aneb dal uk zka, e esk kvalita nen patn V bec ne Te u se jenom kouknout na filmov zpracov n.


  3. Z zra n kniha Miluju Werichovu e tinu, jeho jednoslabi n poh dka na konci je chvatn ten Je pln jedno, co kdo z Fimf ra zfilmoval, tohle nep e st znamen m t v t mezeru ve vzd l n ne neznat Babi ku Kniha, kter by m la b t povinnou literaturou pro v echny generace koda, e tu neexistuje mo nost d t knize ne est, ale deset hv zdi ek.


  4. st pov dek p e ten , v t ina naposlouchan ch od samotn ho Wericha Tyhle poh dky si prost nejde nezamilovat.


  5. Pana Wericha si pamatuji p edev m coby herce O to v t bylo m p ekvapen , kdy jsem narazila na tuto p ekr snou sb rku poh dek Spousta poh dek v ele s Kr lovnou Kolob kou Prvn pat ila k m m nejobl ben j m televizn m i p evypr v n m poh dk m ani bych v bec v d la, z koho pera poch z Jak je i v jin ch zdej ch koment ch zm n no, poh dky to jsou sp e pro dosp l Nejen z toho d vodu jsem p esv d en o tom, e jsem Fimf rem nelistovala naposledy.


  6. Nic nesplete lov k tolik jako jm no vesnice T eba Hrdlo ezy Kdo se boj do Hrdlo ez kv li hrdlu, boj se zcela zbyte n , proto e v Hrdlo elzich, a to je statisticky dok z no, hrdla se ne e ou o nic v c ne kde jinde.Nebo nedaleko Konstantinov ch L zn je vesnice ter est dn v t dnu to jm no l e.A zrovna tak lhalo jm no vesnice Dejvice, kdy je t Dejvice byly vesnice, kdy z Dejvic do Prahy se chodilo bu P seckou branou nebo oklikou.Nejsp je t se dalo v it vesni ce dedaleko Dejvic, kter se jmenovala ern [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *