Türk Basın Tarihi

T rk Bas n Tarihi None

None

  • Free Download Türk Basın Tarihi - by Hıfzı Topuz
    432 Hıfzı Topuz
Türk Basın Tarihi

  1. Galatasaray Lisesi ni 1942, stanbul niversitesi Hukuk Fak ltesi ni 1948 y l nda bitirdi Strasbourg niversitesi nde devletler hukuku ve gazetecilik alanlar nda y ksek lisans 1957 59 ve yine Strasbourg Hukuk Fak ltesi nde gazetecilik alan nda doktoras n yapt 1960 1947 58 y llar aras nda Ak am gazetesinde nce istihbarat efi, sonra yaz i leri m d r olarak al t stanbul Gazeteciler Sendikas n n kurucular aras nda yer ald ve ba kanl n yapt Paris te Unesco Genel Merkezi nde zg r Haber Dola m efi olarak al t 1959 1983 Uluslararas gazetecilik rg tleri aras nda mesleksel i birli i, bas n ahl k , gazetecilik e itimi ve gazetecilerin korunmas projelerini y netti Afrika lkelerinde, Hindistan da, Filipinler de gazetecilik e itimi seminerleri d zenledi Kara Afrika da k rsal bas n projesini olu turdu 1962 y l nda Ankara niversitesi leti im Fak ltesi nin, o zamanki ad yla Bas n Yay n Y ksek Okulu nun kurulu u i in, Paris te Unesco nun merkezinde ilk projeleri haz rlad 1974 75 y llar aras nda TRT de Radyolardan Sorumlu Genel M d r Yard mc l yapt 1986 da halen ba kanl n s rd rd leti im Ara t rmalar Derne i ni LAD kurdu Vatan, Milliyet ve Cumhuriyet gazeteleriyle e itli dergilerde diziler ve inceleme yaz lar yazd Anadolu niversitesi, Galatasaray ve stanbul niversiteleri ileti im fak ltelerinde bas n, radyo televizyon tarihi, uluslararas ileti im ve siyasal ileti im dersleri verdi.

877 Reply to “Türk Basın Tarihi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *