Hacib Böyle Dedi

Hacib B yle Dedi None

None

  • [PDF] Unlimited ☆ Hacib Böyle Dedi : by Yusuf Has Hacib
    378 Yusuf Has Hacib

  1. T rk tarihi kaynaklar nda Karahanl lar d nemi hakk nda yeterli bilgi olmad gibi bu devletin vatanda olan Balasagunlu Yusuf hakk nda bilgiler de yok denecek kadar azd r M.S 1017 1019 y llar aras nda do du u rivayet edilmektedir D nemin Kuz Ordu isimli ehri Balasagun da do mu tur Kendisinin tam bir biyografisi hen z olu turulamam t r B y k eseri boyunca ad n bile sadece bir kez, Kitap sahibi Yusuf, b y k has hacib, kendi kendine nasihat eder ba l kl , son b l m nde anm t r Bu ba l ktan ba te rifat oldu u da anla lmaktad r yi bir e itim g rm t r a n n ge erli bilimlerinin yan s ra Arap a ve Fars a da renmi tir 1077 y l nda Ka gar da vefat etmi tir T rbesi de bu kenttedir.Karahanl Devleti zaman nda ya am t r Temel e itimini Balasagun da alm t r Kendisine nceden Balasagunlu Yusuf denilirken , sonras nda Has Hacib unvan n alm t r Yusuf Has Hacib, T rk dili ve edebiyat i in temel bir eser olan Kutadgu Bilig Kutlu k lan bilgi kitab n n yazar d r Kutadgu Bilig 6645 beyitlik bir eserdir Eser, Allah a hamd, Peygamber e ve D rt Halifeye te ekk rle ba lar.Yusuf Has Hacib, astronomi bilimini renmek isteyenlerin, nce geometri ve hesap kap s ndan ge mesi gerekti ini s ylemi tir Aritmetik ve cebir, insan kem le ula t r r toplama, karma, arpma, b lme, bir say n n iki kat n , yar s n ve kare k k n alma i lemlerini bilen, yedi kat g avucunun i inde tutar Her ey hesaba dayan r Yusuf Has Hacib, T rk edebiyat ndaki ilk siyasetnameyi yazm t r T rk edebiyat nda ilk naz m eklini de o kullanm t r Bu naz m ekli de mesnevidir Bundan dolay ona Yusuf Has Hacib denilmi tir.

740 Reply to “Hacib Böyle Dedi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *