Havariler (1972-1983)

Havariler Author G n Zileli Viral Ebook y l nd

Havariler (1972-1983) Author Gün Zileli Viral Ebook 1970 y l nda, DTCF nin Felsefe B l m n n 2 s n f ndan ayr ld.1960 l y llarda, Yordam, Soyut gibi edebiyat dergilerinde yk leri yay mland ayr ca, Emek i, Ayd nl k, Proleter Devrimci Ayd nl k dergilerinde g rev ald ve yazd T P, FKF ve Dev Gen rg tlerinde al t son ikisinin y netici organlar nda bulundu 1964 y l n n A ustos ay ndaki ilk anti emperyalist g sterilerde g zalt na al nd 1966 y l ndaki anti emperyalist g sterilerden dolay k sa s re hapis yatt 1968 ve daha sonras ndaki renci hareketlerinde yer ald , 1969 y l nda k sa s re hapis yatt 1971 74 y llar aras nda, y l a k n, Mamak Cezaevi nde tutuklu kald T S, Dev Gen ve T KP davalar ndan yarg land 1970 li y llarda Ayd nl k, Halk n Sesi, Bora, T rkiye Ger e i dergilerinde, daha ok teorik ve siyasi nitelikte makaleler yazd ve T KP nin y neticili ini yapt 1975 y l nda, Adana da, ncirlik ss ne kar yap lan y r y te tutukland ve k sa s re hapis yatt.12 Eyl l den sonra, T KP davas dolay s yla arand ve on y l ka ak ya ad Bu y llarda, daha ok Mehmet G nd z takma ad yla teorik yaz lar yazd Ufuklar, Sa ak ve Sosyalist Birlik dergilerinin kart lmas na nayak oldu, Yap t ve Somut dergilerinde yazd 1990 y l n n ba nda yurt d na k p ngiltere de siyasi m lteci olarak ya amaya ba lad Bu y llarda, roman yazd ve ngilizceden T rk eye kitap evirdi Amargi, Sosyalizmin Sorunlar , Yeni Zamanlar, Birikim, Apolitika, Ate H rs z , U , mlas z, Bireylikler, Kitap l k, Virg l, K x z, teki svi re, A k Gazete, zg r niversite, Haber Cumhuriyeti, Devrimci Demokrat gibi dergi ve internet sitelerinde a rl kl olarak kitap ele tirisi yaz lar yay mland stanbul zg r niversite de, Devrimi Yeniden D nmek ve Komintern ile TKP konulu seminerler verdi Yaz ve r portajlar , A k ve Devrim gunzileli adl bireysel sitesinde de yay mlanmaktad r u anda Yay n Kolektifi b nyesinde al maktad r.Kitaplar B rokrasi ve Sosyalist Demokrasi Mehmet G nd z ad yla , 1990, KoralAnar izm Bir Devrim a r s d r Mine Ege ve Hasan Baku ile birlikte , 1995, KaosT rkiye Sosyal Patlamaya Do ru Ilhan Tekin le birlikte , 1995, KaosDeniz Orada, 1995, SelBahar ve Tipi, 1997, TelosYar lma, 2000, Ozan 2002, leti imHavariler, 2002, leti imSapak, 2003, leti imEv, 2004, leti im,Ulusalc l k, 2007, zg r niversiteKom n, 2007, YabaStalinizm, 2010, zg r niversiteStalin Yarg lan yor Oyun , 2010, KibeleDevrimi Yeniden D nmek I Fikret Ba kaya ile birlikte , 2010, zg r niversiteRejimler, Partiler, Ki iler ve Uluslar , 2010, KibeleArnavutk y 1954 1964 , 2010, HeyamolaBenim Kahraman K peklerim, 2012, zy rek Yay neviY re e Ya an Kar yk ler , 2012, Yaba evirilerAbel Paz, Halk Silahlan nca, 1995, Kaos, 2 Bask , 2011, Kaos Yay n KolektifiEugenia Ginzburg, Anafora Do ru, 1996, PencereGilles Dauv Fran ois Martin, Kom nist Hareketin G ne Tutulmas ve Yeniden Ortaya k Bora Sarayova ad yla , 1999, SelEugenia Ginzburg, Anaforun inde, 2000, PencereHerman Gorter, Yolda Lenin e A k Mektup Kemal Orcan la birlikte , 2001, G niziPaul Avrich, Kronstadt 1921, 2006 ,VersusE.H Carr, Bakunin, 2006, VersusJan Valtin, Karanl n tesinde, 2009, KibeleMichael Seidman, iler al maya Kar , Emine zkaya ile birlikte , 2010, Bo azi i niversitesiMargarete Buber Neumann, ki Diktat rl k Alt nda Stalin ve Hitler in Mahk mu, 2012, mgeErica Wallach, Gece Yar s nda Ayd nl k, 2013, Ayr nt.. G n Zileli, herhangi bir 68 li de il Ayd nl k hareketinin kurucu kadrosunda yer alan, 1970 ler boyunca bu hareketin nderlerinden olan, 1980 lerin ard ndan anar izme y nelen bir fig r Bunca kariyerin ve badirenin ard ndan, hat rat ndaki sak nmas z ama d r stl g zeten tutum bilhassa de er kazan yor htilafl oldu u ya da sonradan ihtilafa d ece i ki ilerle il G n Zileli, herhangi bir 68 li de il Ayd nl k hareketinin kurucu kadrosunda yer alan, 1970 ler boyunca bu hareketin nderlerinden olan, 1980 lerin ard ndan anar izme y nelen bir fig r Bunca kariyerin ve badirenin ard ndan, hat rat ndaki sak nmas z ama d r stl g zeten tutum bilhassa de er kazan yor htilafl oldu u ya da sonradan ihtilafa d ece i ki ilerle ilgili bahislerde so ukkanl l k g steriyor Zileli Karalay c , if a edici bir sluba asla iltifat etmiyor Ki isel ve politik zele tirellik bak m ndan geni g r l kendisine ve ge mi ine mesafeli bakmaya al an samimi bir muhasebeyle kar kar yay z Manip latif, indirgeyici, ya ananlar ereksel bir izgisellik i inde anlaml k lmaya al an bir metin de il elinizdeki kitap yi bir hat rattan beklenece i gibi, kendisi ve hayat st ne ger ekten d nen bir yazar n elinden kma Tan l Bora. Good Book Havariler (1972-1983) Devrimciliğe öykünen insanların çok yakın tarihini, 2013 Gezi olaylarının içinde olan benim bugünkü yaşlarımda 68 hareketinin içinde bulunmuş (ve hala hayatta olup tivit atan) birinden okumak bir kere bence çok kıymetli. Bugünkü paranoyalar için de geçmişten bir turnusöl kağıdı. Bu özeleştirel bakışa karşı da eleştirel gözlükler takılıp okunduğunda örgütlenmeye, fikirlerin ifadesine, özgürlüğe, özgürlüğün anlamına, hatta hayatın gayesine dair geçmişten çıkarılacak birçok ders ve not tespit edilebiliyor. Samimi, çünkü tarafsız olduğunu iddia etmiyor (bence. Hatta ideolojik alanda sübjektif görüşlerin peşinden koşuyor bazen sanırım), tabi bu yüzden ben yine kendi süzgeçlerimden damıttım elbette. Zileli, kariyerizm diye tanımladığı şeye hakikaten karşı durduğu görüldüğü için, hatta 2. adamlıkta daha rahat olduğu için de söyledikleri bir tık daha zemine yakın, sade ve güvenilir.193. sayfada kendine yaptığı en oturaklı eleştirinin ucunun belleğe dokundurulması (ama aslında tabi çok yavan bırakılması. Gerçi oradaki itiraf bile cesaret ister sonuçta.); 527-528. sayfalarda tüm kitapta anlatılanların üstüne "lider" imajının anlatımının sağını solunu düzeltmek ve bütünlük katmak, kişilerin bireysel davranışlarının, geçmişlerinin, aile yapılarının kendi hareketleri ve genel olarak hareketler içindeki önemine değinerek anlatılanlar içinde önemini bilerek veya bilmeyerek tayin ederek altını çizmesi; yine ondan bir süre önce cinsel arzulara ve sosyal kodlar karşısındaki iradei duruşumuza dokundurması da kitabın ayağını sadece ideolojik alandan ve siyasetin kendinden başka birkaç yere beraber basmasını sağlıyor. Bu açıdan sadece kişisel bakış açısıyla tarih yazmış olmaktan ziyade, nispeten okuduklarının uçlarını başka okuduklarıyla da bağlamak isteyen okura kendince iplerin uçlarını veriyor. Aslına bakarsanız ideolojiden özellikle kaçıyormuş ve yazısını basitleştiriyormuş gibi bir havası da var; ama bu da sanki kendiliğinden aslında uğraşılan şeylerin kıymetiyle ilgili bir değer tayin etmiş oluyor, kafa karıştırıyor. Yani o senelerde ne hacimde kitap okundu ve bilgi edinildi ki hareketin düşünsel/ideolojik/siyasi yanının özetini bu küçük kitapta verebildi? Belki bu da elimize tutuşturulup takip etmemiz istenen iplerin uçlarından biridir.Bir dönemi, o dönemin fikirlerini, çıkış şartlarından filan, veya fikirleri karantinada birbirinden bağımsız değerlendirmeye çalışmak yavan kaçtığına göre, insan aynı Kundera'dan komünist ülke tasavurlarını, her ne kadar direkt kendi şahsının hatıratları halinde olmasa da ciddi biçimde içselleştirecek kadar aldığı gibi, burda da direkt hayatın kendini gerçekçi bakış açısıyla ele alan Zileli'den tam da anlattığı döneme dair müthiş bir bakış açısı ediniyor. Tabi Zileli'nin kendine çizdiği ütopik ve reelpolitikten nispeten uzak portreden aldığımız için yukarda da yazdığı gibi, bu tecrübelerin damıtılarak alınması önemli. Örneğin kişi resmi tamamlamak istiyorsa hem MHPli (ya da "sağcı") bir gencin hatıratlarını, hem de o dönemin siyasetinin ana elemanları Ecevit, Demirel gibi isimlarin o döneme dair notlarını okumalı. Belki MİT arşivlerini de. :) Kitaba bu şekilde bakabilmemi sağlayan şey kendi öz eleştirel tarafım değil kitabın kendi özeleştirel, samimi ve tarafsız olmaya çabalayan tarafı ise bir kat daha tebrik etmek gerek ama benim için ayırt etmesi zor.İşin ilginci, eskiden daha hafif dokundurmalarım olan anarşist görüşün detayına bakmaya yüreklendirdi beni kitap. Hem bu açıdan, hem de kişisel olarak özeleştirelliği ve nedenselliği kuvvetle önde tutan Zileli'den diğer dönemlerin, yani bu kitabın önünün ve arkasının da tahlilini yazdığı kitapları da okumak istiyorum şimdi.
Havariler by Gn Zileli Gn zileli havariler de mart darbesi sonras siyasi atmosferi ki isel an lar zerinden ele al yor, darbesi ve sonras n n sol iin yaratt y k m apa k gzler nne seriyor ku a n n sorunlar n , sol rgtlenme ve parti anlay n mkemmel bir anlat mla sunuyor bize. Havariler Kitab Haber Haberler Havariler Kitab kitab n n yazarlar , yay nevi, bask tarihi ve di er tm bilgileri Havariler Kitab kitab n n k sa zeti. Havariler Kitap zeti Gn Zileli Havariler kitab n okuduysan z inceleme eklemeyi unutmay n Neokur kitap hakk ndaki d ncelerinizi ve yorumlar n z merak ediyor. Gn Zileli Havariler Booktan Dnya Gn Zileli Havariler Temmuz , Gn Zileli, herhangi bir li de il Ayd nl k hareketinin kurucu kadrosuyla yer alan, ler boyunca bu hareketin nderlerinden olan, lerin ard ndan anar izme ynelen bir figr Bunca kariyerin ve badirenin ard ndan, hat rat ndaki sak nmas z ama drstl Havariler Gn Zileli sadeceozgur Havariler Gn Zileli tarih A ustos , Ba lant y al Facebook Twitter Pinterest E posta Di er Uygulamalar Benim gibi Gn Zileli ismini duyunca akl na ilk olarak mit Zileli geliyorsa, siz de muhtemelen ncesini hat rlamayacak bir tarihte Quand les difficults du terrain sont ailleurs Cet article constitue un retour rflexif sur mon enqute de terrain doctorale sur les consquences biographiques de l engagement rvolutionnaire au cours des annes en Turquie et vise un doubl M A S H TV Series Full Cast Crew M A S H TV Series cast and crew credits, including actors, actresses, directors, writers and . Seattle History The Seattle Times Feb Three Hong Kong immigrants enter the Wah Mee Club, a gambling parlor in Seattle s Chinatown International District, and kill people, the worst mass murder in state history The three men were convicted of murder May , Joint Operating Agreement begins between the Post Intelligencer and The Times. City Directories Telephone Books Washington State WASHINGTON STATE TELEPHONE BOOKS To see what cities are included in each phone book, check out the Cross Directory ABERDEEN , , seattle for sale craigslist search titles only has image posted today bundle duplicates include nearby areas bellingham, WA bli bend, OR bnd corvallis albany crv east oregon eor eugene, OR eug kennewick pasco richland kpr lewiston clarkston lws moses lake, WA mlk olympic peninsula olp oregon coast cor portland, OR pdx pullman moscow plm

  1. 1970 y l nda, DTCF nin Felsefe B l m n n 2 s n f ndan ayr ld.1960 l y llarda, Yordam, Soyut gibi edebiyat dergilerinde yk leri yay mland ayr ca, Emek i, Ayd nl k, Proleter Devrimci Ayd nl k dergilerinde g rev ald ve yazd T P, FKF ve Dev Gen rg tlerinde al t son ikisinin y netici organlar nda bulundu 1964 y l n n A ustos ay ndaki ilk anti emperyalist g sterilerde g zalt na al nd 1966 y l ndaki anti emperyalist g sterilerden dolay k sa s re hapis yatt 1968 ve daha sonras ndaki renci hareketlerinde yer ald , 1969 y l nda k sa s re hapis yatt 1971 74 y llar aras nda, y l a k n, Mamak Cezaevi nde tutuklu kald T S, Dev Gen ve T KP davalar ndan yarg land 1970 li y llarda Ayd nl k, Halk n Sesi, Bora, T rkiye Ger e i dergilerinde, daha ok teorik ve siyasi nitelikte makaleler yazd ve T KP nin y neticili ini yapt 1975 y l nda, Adana da, ncirlik ss ne kar yap lan y r y te tutukland ve k sa s re hapis yatt.12 Eyl l den sonra, T KP davas dolay s yla arand ve on y l ka ak ya ad Bu y llarda, daha ok Mehmet G nd z takma ad yla teorik yaz lar yazd Ufuklar, Sa ak ve Sosyalist Birlik dergilerinin kart lmas na nayak oldu, Yap t ve Somut dergilerinde yazd 1990 y l n n ba nda yurt d na k p ngiltere de siyasi m lteci olarak ya amaya ba lad Bu y llarda, roman yazd ve ngilizceden T rk eye kitap evirdi Amargi, Sosyalizmin Sorunlar , Yeni Zamanlar, Birikim, Apolitika, Ate H rs z , U , mlas z, Bireylikler, Kitap l k, Virg l, K x z, teki svi re, A k Gazete, zg r niversite, Haber Cumhuriyeti, Devrimci Demokrat gibi dergi ve internet sitelerinde a rl kl olarak kitap ele tirisi yaz lar yay mland stanbul zg r niversite de, Devrimi Yeniden D nmek ve Komintern ile TKP konulu seminerler verdi Yaz ve r portajlar , A k ve Devrim gunzileli adl bireysel sitesinde de yay mlanmaktad r u anda Yay n Kolektifi b nyesinde al maktad r.Kitaplar B rokrasi ve Sosyalist Demokrasi Mehmet G nd z ad yla , 1990, KoralAnar izm Bir Devrim a r s d r Mine Ege ve Hasan Baku ile birlikte , 1995, KaosT rkiye Sosyal Patlamaya Do ru Ilhan Tekin le birlikte , 1995, KaosDeniz Orada, 1995, SelBahar ve Tipi, 1997, TelosYar lma, 2000, Ozan 2002, leti imHavariler, 2002, leti imSapak, 2003, leti imEv, 2004, leti im,Ulusalc l k, 2007, zg r niversiteKom n, 2007, YabaStalinizm, 2010, zg r niversiteStalin Yarg lan yor Oyun , 2010, KibeleDevrimi Yeniden D nmek I Fikret Ba kaya ile birlikte , 2010, zg r niversiteRejimler, Partiler, Ki iler ve Uluslar , 2010, KibeleArnavutk y 1954 1964 , 2010, HeyamolaBenim Kahraman K peklerim, 2012, zy rek Yay neviY re e Ya an Kar yk ler , 2012, Yaba evirilerAbel Paz, Halk Silahlan nca, 1995, Kaos, 2 Bask , 2011, Kaos Yay n KolektifiEugenia Ginzburg, Anafora Do ru, 1996, PencereGilles Dauv Fran ois Martin, Kom nist Hareketin G ne Tutulmas ve Yeniden Ortaya k Bora Sarayova ad yla , 1999, SelEugenia Ginzburg, Anaforun inde, 2000, PencereHerman Gorter, Yolda Lenin e A k Mektup Kemal Orcan la birlikte , 2001, G niziPaul Avrich, Kronstadt 1921, 2006 ,VersusE.H Carr, Bakunin, 2006, VersusJan Valtin, Karanl n tesinde, 2009, KibeleMichael Seidman, iler al maya Kar , Emine zkaya ile birlikte , 2010, Bo azi i niversitesiMargarete Buber Neumann, ki Diktat rl k Alt nda Stalin ve Hitler in Mahk mu, 2012, mgeErica Wallach, Gece Yar s nda Ayd nl k, 2013, Ayr nt.

922 Reply to “Havariler (1972-1983)”

  1. Devrimcili e yk nen insanlar n ok yak n tarihini, 2013 Gezi olaylar n n i inde olan benim bug nk ya lar mda 68 hareketinin i inde bulunmu ve hala hayatta olup tivit atan birinden okumak bir kere bence ok k ymetli Bug nk paranoyalar i in de ge mi ten bir turnus l ka d Bu zele tirel bak a kar da ele tirel g zl kler tak l p okundu unda rg tlenmeye, fikirlerin ifadesine, zg rl e, zg rl n anlam na, hatta hayat n gayesine dair ge mi ten kar lacak bir ok ders ve not tespit edilebiliyor Samimi, nk taraf [...]


  2. G n zileli havariler de 12 mart 1972 darbesi sonras siyasi atmosferi ki isel an lar zerinden ele al yor, 80 darbesi ve sonras n n sol i in yaratt y k m apa k g zler n ne seriyor 68 ku a n n sorunlar n , sol rg tlenme ve parti anlay n m kemmel bir anlat mla sunuyor bize Sol un ve i i s n f n n 60 80 d nemi politizasyonunu, ba ar ve ba ar zl klar , ac mas z say lacak bir ele tiri ve zele tiriyle okuyanlar n dikkatine sunuluyor Kitab n ad n n yk s n yle ele al yor yazar 68 in enkaz n devralan ve nd [...]


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *