زنده به‌گور

Good Books release Amazing ePub By Sadegh Hedayat This is very good and becomes the main topic to read the readers are very takjup and always take in

Good Books زنده به‌گور release Amazing ePub, زنده به‌گور By Sadegh Hedayat This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book زنده به‌گور, essay by Sadegh Hedayat. Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you. Popular Books زنده به‌گور Zende be gūr = Buried Alive, Sadegh Hedayatعنوان: زنده به گور- هشت داستان کوتاه؛ اثر: صادق هدایت؛ تهران، فردوسی، 1309؛ موضوع: داستانهای نویسندگلن ایرانی - قرن 20 مگاهی دیوانگیم گل می‌کند، می‌خواهم بروم دور، خیلی دور، یک جایی که خودم را فراموش بکنم. فراموش بشوم، گم بشوم، نابود بشوم، می‌خواهم از خود بگریزم بروم خیلی دور، مثلا بروم در سیبریه، در خانه‌ های چوبین زیر درخت‌های کاج، آسمان خاکستری، برف، برف انبوه میان موجیک‌ها، بروم زندگانی خودم را از سر بگیرم. یا، مثلا بروم به هندوستان، زیر خورشید تابان، جنگل‌های سر به هم کشیده، مابین مردمان عجیب و غریب، یک جایی بروم که کسی مرا نشناسد، کسی زبان من را نداند، می‌خواهم همه چیز را در خود حس بکنم. اما می‌بینم برای این کار درست نشده‌ ام. زنده بگور. هدایتا. شربیانی

  1. Sadegh Hedayat is considered Iran s foremost modern writer of prose fiction and short stories.See also

611 Reply to “زنده به‌گور”


  1. 1 Bu kitap udur There is nothing to writing All you do is sit down at a typewriter and bleed Ernest Hemingway 2 Bu kitab okuduktan sonra u ger e i hat rlamak gerekir I never saw a wild thing sorry for itself A small bird will drop frozen dead from a bough without ever having felt sorry for itself D.H Lawrence3 Ola ki bir gece vakti bu kitap okunmu sa, yorgan kafaya ekmeden nce una kulak vermekte fayda vard r youtube watch v tUsYb

  2. Kitaptaki 9 hikayeden en etkileyici olan tabiki Diri G m len ntihar etmeden intihar ya am bir yazar Ya am ve l m aras ndaki ince izgiyi iyi kaleme alm Biliyordum ki d nyan n bu b y k tiyatrosunda, herkes, l m gelip atana dek bir t r oyun oynar.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *